Novyi Prometei
Shalenyi Gorishok
Smachnenke zerniatko